مشروعیت عزاداری امام حسین(ع)
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه گشایش، شماره‌های 22 و 23
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/7/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از زوایایی حادثه عاشورا، مسأله مشروعیت و مبنای دینی عزاداری‌ها و گرامی‌داشت‌هایی است که مسلمانان هر ساله آن رابرگزار می‌نمایند. بعضي پنداشته‌اند که برگزاري عزاداري به صورت کلی،مخصوصاً برگزاری مراسم عاشورا، ازدیدگاه شرع اسلام حرام است. علاوه براین، عزاداری امام حسین(ع) را با توجه به شیوه‌ها و کلماتی که در مراسم‌های گرامی داشت ایشان به کار برده می‌شود، مخالف با اصل توحید می‌دانند و براین اساس معتقدند که برگزار کننده این گونه مراسم‌ها مشرکند. در اين نوشتار باتکيه به منابع معتبر اسلامی، به خصوص قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) مشروعیت عزاداری امام حسین(ع) اثبات گردیده است. اضافه برآن، با تمسک به تحلیل‌های عقلی چون «تأثیر حوادث گذشته جامعه در آینده آن»، «حس فطری حق شناسی» و «رعایت تناسب در بزرگداشت‌ها» برگزاری هرساله‌ی مراسم‌های گرامی داشت عاشورا، تفسیر و توجیه عقلی نیز گردیده است.